Algemene Voorwaarden (NL)

algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op 20 april 2018 (“de algemene voorwaarden”).
Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig. Ze vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen jou en Gibson Europe bv. Bij gebruik van onze webshop verklaar je akkoord te gaan met deze voorwaarden.

wie zijn wij
vestigingsadres:
Gibson Europe bv
kamerlingh onnesweg 12
4131 PK Vianen
Nederland

tel: 00800-44427661 of (00800)-4gibson1
mail: service.europe@gibson.com

btw: nl811674393b01
kvk: 34180426

“Gibson” of “wij”

woord vooraf
Wij houden van muziek en eigenlijk helemaal niet van juridisch geneuzel maar we zijn ervan overtuigd dat een goede ervaring met onze producten valt of staat met duidelijkheid over jouw en onze wederzijdse rechten en plichten want er gaan nu eenmaal wel eens dingen mis. Ook in het oplossen daarvan willen we de beste zijn, wat onder andere betekent dat we bij onduidelijkheid of problemen ons best zullen doen om tot een voor jou zo goed mogelijke oplossing te komen. Je hoeft ook niets anders te verwachten van het beste gitaarmerk ter wereld…

1. toepasbaarheid
1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door jou geplaatste bestellingen via onze webshop en alle overige overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen Gibson en jou. Door op de ik ga akkoord-knop op onze website te klikken verklaar je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
1.2. wij mogen de algemene voorwaarden op elk moment eenzijdig wijzigen. In dat geval zullen we de aangepaste versie op de Gibson website publiceren. Die versie zal per direct gelden behalve ten aanzien van eerder geplaatste bestellingen.

2. bestelprocedure
2.1. Je moet 18 jaar of ouder te zijn om een geldige bestelling te kunnen plaatsen via de website. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat je op de “ik ga akkoord knop” hebt geklikt. nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, ontstaat een betalingsverplichting overeenkomstig de door jou gekozen betaalmethode.
2.2. Hierna ontvang je een e-mail van Gibson met daarin de belangrijkste afspraken over je aankoop, zoals een overzicht van de producten en de totale en gespecificeerde prijs. Ook zal je hier een link vinden naar deze algemene voorwaarden, zodat je deze ook achteraf kunt nagaan indien je nog vragen hebt over bijvoorbeeld wettelijke bedenktijd, garantie en onze klachtenregeling.
2.3. Wij streven ernaar je steeds zo goed mogelijk te informeren en zullen je op diverse momenten in het orderverwerkingsproces informeren via e-mail.

3. prijzen
3.1. De prijzen op de website zijn inclusief btw maar exclusief verzendkosten. Deze verzendkosten zullen worden toegevoegd bij het winkelmandje in het kassagedeelte van de website zodat je altijd de totaalprijs kunt zien voordat de overeenkomst tot stand komt.
3.2. Zie voor verder informatie ook onze faq

4. betaling/ eigendomsvoorbehoud
4.1. Gibson aanvaardt alleen betaling door middel van de op de website vermelde betalingsmogelijkheden, te weten de op de site vermelde creditcards, ideal en paypal. Wij bieden geen kredietfaciliteiten voor bij ons gekochte producten.
4.2. Alle betalingstransacties kunnen worden onderworpen aan validatiecontroles door de betreffende aanbieder van de kaart of door derden. Deze validaties zullen uitgevoerd worden conform de privacyverklaring van onze payment provider (adyen).
4.3. Het volledige eigendomsrecht van bij Gibson bestelde producten gaat pas over als wij volledige betaling hebben ontvangen van de aankoopprijs. Indien om welke reden dan ook een betaling wordt geweigerd nadat Gibson producten heeft verzonden, heeft Gibson het recht de betreffende producten terug te vorderen, ofwel alsnog betaling te vorderen waarbij wettelijke incassokosten in rekening mogen worden gebracht. Gibson behoudt zich ook het recht voor de overeenkomst te ontbinden. we kunnen in dat geval kosten in rekening brengen voor het terugvorderen van de producten.
4.4. Gibson is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige vertraging als gevolg van bovenstaande situaties.

5. levering
5.1 Gibson europe bv bezorgt haar producten momenteel alleen in een beperkt aantal landen binnen de Europese unie, te weten:
Nederland, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië.
op korte termijn zal het aantal landen uitgebreid worden.
5.2 Wij bezorgen producten alleen op werkdagen tijdens werkuren en in sommige gevallen op zaterdag. Dit is afhankelijk van het land en de gebruikte vervoerder. voor exacte informatie over deze diensten verwijzen wij je naar de website of klantenservice van onze vervoerder. Je ontvangt een e-mail met informatie over de levering op het moment dat je zending door de vervoerder in ontvangst genomen is.
5.3 Zodra je de bestelling hebt geplaatst kun je het leveringsadres niet meer via de website van Gibson wijzigen. Mocht wijziging nodig zijn is het verstandig zo spoedig mogelijk contact op te nemen met onze klantenservice om te kijken het mogelijk is het leveringsadres alsnog te wijzigen. Gibson kan niet garanderen dat wijziging van het leveringsadres op dat moment nog mogelijk is. eventuele aanvullende kosten hiervoor zal Gibson aan je doorberekenen en wij zullen deze kosten per e-mail aan je bevestigen.
5.4 De leveringsdatum van een product hangt af van of het product op voorraad is en van het leveringsadres dat je hebt opgegeven. Indien geen afspraak is gemaakt over de levertijd, geldt een levertermijn van uiterlijk 30 dagen na ontvangst van betaling.
5.5 Wij gaan er vanuit dat het door jou opgegeven leveringsadres zonder extra inspanningen bereikbaar is met gebruikelijke transportmiddelen. Indien dit niet het geval is, verzoeken wij je vriendelijk dit aan te geven tijdens je bestelling of onze klantenservice direct na het afronden van de bestelling te informeren.
5.6 Zodra onze vervoerder jouw bestelling aan je heeft afgeleverd, gaat het risico van de producten over op jou. Dat betekent dat je vanaf dat moment aansprakelijk bent voor na de levering ontstane schade aan die producten.
5.7 Indien je zending (zichtbare) schade vertoont, dien je dit bij aflevering aan te tekenen bij het in ontvangst nemen van je zending (op de afleverdocumenten of op de terminal van de chauffeur) en ons onmiddellijk (maar maximaal binnen 24 uur) hierover te informeren. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.
5.8 Indien je na het uitpakken van je zending constateert dat je producten beschadigd zijn dan verzoeken wij je ons onmiddellijk (maar maximaal binnen 24 uur) te informeren. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

6 herroepingsrecht
6.1 Je kunt zonder opgave van reden de overeenkomst met Gibson herroepen tot 30 kalenderdagen nadat je het product hebt ontvangen (of in het geval dat er meerdere producten besteld zijn die via verschillende zendingen zijn verzonden, 30 kalenderdagen nadat je de laatste zending hebt ontvangen). Dit doe je door je retour aan te melden via de link customer service onder in de webshop en dan de instructies te volgen onder “bestelling herroepen”, of door een mailtje te sturen aan onze afdeling klantenservice, in welk geval:
6.1.1 Wij zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag van ontvangst van de teruggestuurde producten betalingen met betrekking tot de aankoopprijs en eventuele kosten voor de levering van het product aan je zullen terugbetalen, met uitzondering van de bijkomende kosten wanneer je uitdrukkelijk voor een andere dan de standaardlevering hebt gekozen. Wij zullen bij terugbetaling gebruik maken van hetzelfde betaalmiddel dat is gebruikt voor de verrichte betalingen, of na overleg, het bedrag terugstorten op een door jouw aangegeven bankrekening.
6.1.2 Indien je gebruik maakt van je herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending en eventuele kwaliteitscontrole voor jouw rekening. Deze kosten zullen worden ingehouden op jouw terugbetaling. de kosten zijn in beginsel gelijk aan de verzendkosten. Indien deze afwijken zullen wij eventuele extra kosten per e-mail aan je bevestigen.
6.1.3 Je bent verplicht om gedurende de herroepingstermijn zorgvuldig om te gaan met de producten.
6.1.4 Producten dienen compleet, onbeschadigd en in originele of gelijkwaardige verpakking aan ons geretourneerd te worden. Zie ook onze faq voor verdere informatie. Bij twijfel verzoeken wij je onze klantenservice te bellen voor instructies.
6.1.5 Indien wij na ontvangst en kwaliteitscontrole constateren dat het product schade (anders dan aantoonbare vervoersschade) en/of sporen van gebruik vertoont waardoor het product voor ons commercieel onverkoopbaar wordt, dan behouden wij ons het recht voor het product onder opgaaf van reden aan je te retourneren waarbij wij koopprijs niet zullen terugbetalen. Eventuele additionele kosten hieruit voortvloeiend (zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot transportkosten) zullen worden doorberekend. wij zullen dit per e-mail aan je bevestigen.
6.1.6 Indien wij na ontvangst en kwaliteitscontrole constateren dat het product schade (anders dan aantoonbare vervoersschade) en/of sporen van gebruik vertoont waardoor wij tot reparatie en/of vervanging van componenten moeten overgaan om het product weer commercieel verkoopbaar te maken, zullen alle hieruit voortvloeiende kosten voor jouw rekening komen. Deze zullen in mindering worden gebracht op de terugbetaling van de koopprijs. Wij zullen je hierover informeren en de kosten aan je bevestigen per e-mail.

7 als een product beschadigd of defect is
7.1 Voor onze garantievoorwaarden verwijzen wij je naar http://www.gibson.com/support/warranty
of je kunt contact opnemen met onze klantenservice.
7.2 Indien wij concluderen dat sprake is van een defect dat is gedekt door onze garantie zullen wij:
7.2.1 Overgaan tot vervanging door een gelijkwaardig product, indien mogelijk; of
7.2.2 Indien vervanging door een gelijkwaardig product onmogelijk is, je een gelijkwaardig alternatief vervangend product aanbieden, of:
7.2.3 In overleg overgaan tot reparatie.
7.3 Wanneer wij tot de conclusie komen dat een product dat je aan ons hebt terug gezonden, in feite niet beschadigd of defect is, zullen wij het aan je terugzenden en, daarbij de additionele kosten voor het terugzenden van het product in rekening brengen. Dit zullen we per e-mail aan je bevestigen.
7.4 Wanneer een product dat je van ons hebt ontvangen niet het product is dat je bij ons hebt besteld, verzoeken wij je onze klantenservice hiervan in kennis te stellen. Wij zullen vervolgens het foutief geleverde product bij je laten ophalen en het juiste product bij je afleveren of de aankoopprijs en eventuele leveringskosten aan je vergoeden.

8 restituties
Restituties zullen geschieden conform deze algemene voorwaarden en via terugbetaling op een door jou aangegeven bankrekening of volgens dezelfde betalingsmethode die door jou is gebruikt tijdens het plaatsen van de bestelling. Banken kunnen er tot 5 dagen over doen om terugbetaling te verwerken; daar heeft Gibson geen invloed op.

9 aansprakelijkheid
9.1 Niets in deze algemene voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor:
9.1.1 Dood of persoonlijk letsel door nalatigheid;
9.1.2 Fraude; of wettelijke vereisten of andere aansprakelijkheid die niet kunnen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving;
9.2 In de grootst mogelijke mate toegestaan bij wet:
9.2.1 Worden de website en de inhoud aangeboden ‘as is’ en zonder garanties van welke aard dan ook;
9.2.2 Kan van de producten niet meer worden verlangd dan dat deze aan de overeenkomst beantwoorden en geschikt zijn voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld; en
9.2.3 Wijzen wij alle andere uitdrukkelijke en impliciete verklaringen, garanties, bepalingen en andere voorwaarden af die betrekking hebben op de website, de inhoud en de producten.
9.3 De totale aansprakelijkheid, hetzij bij overeenkomst, bij onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of voor schending van enige wettelijke verplichting of anderszins door ons, de groepsondernemingen, bestuurders, werknemers, vervoerders of andere ingeschakelde tussenpersonen voor veroorzaakte schade aan jou of een derde, is beperkt tot het hoogste:
9.3.1 Het bedrag dat je voor het product hebt betaald, of
9.3.2 Het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert, voor zover deze overgaat tot uitkering van enig bedrag.
9.4 Wij, onze bestuurders, werknemers, vervoerders of andere ingeschakelde tussenpersonen, zijn niet aansprakelijk, hetzij uit hoofde van overeenkomst, hetzij uit hoofde van onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of voor schending van enige wettelijke plicht of anderszins, voor:
9.4.1 Enige indirecte of gevolgschade;
9.4.2 Enige schade voorvloeiend uit of in verband met verlies van inkomen, gederfde winst, goodwill, gegevens, contracten of onderbreking van de zakelijke activiteiten;
9.4.3 Enige schade voortvloeiend uit het gebruik van de website of webshop, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, in verband met het gebruik, de onmogelijkheid deze te gebruiken en de gevolgen van het gebruik van de website of webshop, websites gelinkt aan de website of de informatie op deze websites, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het verlies of de schade door virussen die je computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen kunnen infecteren als gevolg van jouw toegang tot, gebruik van of browsen op de website of door downloaden van gegevens van de website of websites gelinkt aan de website; en/of
9.4.4 Eventuele schade voorvloeiend die ontstaat omdat de producten op een abnormale wijze zijn gebruikt of door het aanbrengen van veranderingen aan de producten, de nalatigheid om onze instructies na te leven of de producten op een onachtzame manier te gebruiken.
9.5 In geval van overmacht zijn wij niet gehouden tot nakoming van onze verplichtingen, dan wel gerechtigd om bestellingen te annuleren, zonder dat je enige aanspraak hebt op schadevergoeding. Indien de periode van overmacht langer dan drie maanden geduurd heeft, zijn zowel Gibson als jij gerechtigd om de bestellingen te annuleren dan wel de overeenkomst(en) te ontbinden, zonder daarvoor schadeplichtig te zijn jegens de ander.
onder overmacht wordt verstaan elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot genoemde omstandigheden behoren onder meer: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdig toelevering van leveranciers of andere ingeschakelde derden, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, ziekte of niet beschikbaar zijn van werknemers, alsmede storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website en/of de inhoud daarvan.
9.6 nietigheid en verklaring van afstand
9.6.1 indien en voor zover een gedeelte van deze algemene voorwaarden of enige bepaling daarvan nietig wordt verklaard of vernietigd wordt of anderszins ongeldig is, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven en zal de geldigheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloed worden. Gibson en jij zullen dan een vervangende bepaling overeenkomen die zoveel mogelijk lijkt op de nietige of vernietigde bepaling.
9.6.2 het niet inroepen van de algemene voorwaarden door Gibson betekent niet dat wij afstand doen van de daaruit voortvloeiende rechten.

10 rechten van derden
derden kunen geen rechten ontlenen aan deze algemene voorwaarden.

11 overdracht
wij houden ons het recht voor enige of al onze rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden over te dragen of uit te besteden aan een of meerdere derden. wij zullen je hierover informeren per e-mail.

12 klachten, toepasselijk recht en bevoegdheid
je kunt een klacht indienen door https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooselanguage te klikken

Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen u en ons is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit voornoemde overeenkomsten en verband houden met deze algemene voorwaarden, en/of de uitleg of uitvoering daarvan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag 1980 (cisg) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

13 volledige overeenkomst
Deze algemene voorwaarden vormen samen de volledige overeenkomst met betrekking de bestelling via de webshop van enig product en vervangen alle eventuele voorgaande overeenkomsten tussen jou en ons met betrekking tot het gebruik van de website en/of jouw bestelling van dat product.